راهنماي تجويز داروي ارتروپوئيتين

به پيوست نامه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان در خصوص ابلاغ راهنماي تجويز داروي اريتروپوئيتين تقديم حضور مي گردد
 
 
 
 
نامه معاونت درمان استان زنجان در خصوص ابلاغ راهنماي تجويز داروي اريتروپوئيتين
 
 
نامه وزارت بهداشت در خصوص ابلاغ راهنماي تجويز داروي اريتروپوئيتين
 
 
راهنماي تجويز داروي اريتروپوئيتين