دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شيردهي در ساعت اول

احتراماً به پيوست نسخه به روز رساني شده دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شيردهي در ساعت اول ، ابلاغي سال 1400 به پيوست تقديم حضور مي گردد
 
 
 
 
پيوست يك نامه معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي
 
 
پيوست دو نامه معاونت محترم درمان وزارت بهداشت
 
 
پيوست سه - دستورالعمل تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شيردهي در ساعت اول