چكيده آخرين ويرايش راهنماي مراقبت و درمان كوويد - 19

احتراماً به پيوست نامه معاون محترم درمان وزارت بهداشت در خصوص چكيده آخرين ويرايش راهنماي مراقبت و درمان Covid-19 جهت استحضار به حضور تقديم مي گردد

چكيده آخرين ويرايش راهنماي مراقبت و درمان Covid-19