دستورالعمل مقابله با بيمارس سرخك 22022

احتراماً به پيوست نامه معاون محترم درمان وزارت بهداشت در خصوص شناسايي و مقابله با طفيان بيماري سرخك 2022 به پيوست تقديم حضور مي گردد.
 
با تشكر
 
 
پيوست يك - نامه معاونت بهداشت وزارت
 
پيوست دو - دستورالعمل پيشگيري و درمان بيماري سرخك و سرخجه