خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 806

بستری مردان

بخش بستری داخلي

سرپرستار: خانم ميرزانجفي

 

تلفن بخش : 33039377-  33039378

 

لازم به توضيح است كه اتاق بيماران در بخشهاي فوق تماما يك تخته و ۲ تخته  مي باشد و در هر اتاق امكانات هتلينگ، سيستم احضار پرستار و امكانات مناسب براي بيماران مهيا است . تمام تختها داراي كنترل  مجهز به اكسيژن و واكيوم و تلفن مي باشد. اين بخش داراي اتاق VIP براي بيماران خاص مي باشد. همچنين هر يك از بخشهاي جراحي داراي اتاق  ايزولهبراي بستري بيماران با مشكلات عفوني  مي باشد .