024-33039999

آگهي مزايده بيمارستان بهمن

مديران هيئت تصفيه شركت گروه پزشكي كوروش (در حال تصفيه) به شماره ثبت 6657 و شناسه ملي 10460098978 به قائم مقامي از سوي شركت منحل شده مذكور در نظر دارد نسبت به فروش عرصه و اعيان بيمارستان خصوصي بهمن زنجان به انضمام يك قطعه زمين تجاري مجاور آن واقع در زنجان كوي پونك - خيابان نيكان (بيمارستان بهمن زنجان) را از طريق مزايده كتبي و با وضع موجود و با شرايط مندرج در آگهي ذيل و اسناد مزايده تحويلي متقاضيان به فروش برساند.
 
آگهي مزايده 23238
 
 
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page