024-33039999

گزارش دهی بروز خطا
 1. همکار محترم با گزارش خطاهای موجود در واحد خود اعم از Near-miss (نزدیک به وقوع) No –harm (بدون عارضه) Sentinel (مرگ آور یا فاجعه آمیز) به واحد ایمنی بیمار ، در پیش گیری از بروز مجدد خطا از طریق برنامه ریزی های مدون ، در این مرکز همکاری نمائید. لذا خواهشمند است درتکمیل فرم دقت لازم رااعمال فرمائید .
 2. برگه گزارش بروز خطا
 3. 1- نام بیمار : (*)
  ورودی نامعتبر
 4. 2- تاریخ بروز خطا :(*)
  ورودی نامعتبر
 5. 3- شیفت کاری : (*)
  ورودی نامعتبر
 6. 4- نوع خطا :(*)
  ورودی نامعتبر
 7. 5- فرد مرتبط بابروز خطا :(*)  ورودی نامعتبر
 8. 6- بخش گزارش دهنده خطا : (*)
  ورودی نامعتبر
 9. 7- بخش مرتبط با بروز خطا : (*)
  ورودی نامعتبر
 10. 8- شرح کامل خطا :(*)
  ورودی نامعتبر
 11. 9- آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 12. 10 - آیا خطا منجر به آسیب تجهیزات پزشکی شده است ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 13. 11- آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 14. 12- درصورت آسیب دیدن چه راهکاری برای رفع خطای رخ داده ویاخطای مشابه پیشنهاد می کنید ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 15. 13- به نظر شما چگونه می توان از بروز مجدد خطای رخ داده ،پیشگیری نمود ؟(*)
  ورودی نامعتبر
 16. 14- به نظر شما چه عوامل و شرایطی باعث بروز خطا شده اند؟(*)
  ورودی نامعتبر
 17. در صورت تمایل میتوانید به سوالات ذیل پاسخ دهید
 18. 15 - نام گزارش دهنده خطا :
  ورودی نامعتبر
 19. اگر خود فرد ، خطایی را گزارش می دهد عبارت ( خود فرد ) و سپس سمت وی نوشته شود . در غیر اینصورت گزارش دهنده ، سمت خود را ذکر نماید . (پزشک معالج – پزشک مشاور – پزشک اورژانس – پزشک همکار - پرستار - بهیار – پرسنل اداری – سوپروایزر – مترون – سرپرستار - خدمه و ...).
 20. 16 - سمت گزارش دهنده خطا :
  ورودی نامعتبر
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page