024-33039999

نظرسنجی از ارباب رجوع
لطفاً با پر نمودن فرم زیر مرکز را در ارائه خدمات شایسته یاری نمایید.
1 - نام :
ورودی نامعتبر
3- نام خانوادگی :
ورودی نامعتبر
3- نام بخش :
4- جنسیت بیمار :
ورودی نامعتبر
5 - سن بیمار :
ورودی نامعتبر
6- نوع بیمه بیمار :
ورودی نامعتبر
لطفاً پاسخ خود را انتخاب نمائید:
7- نحوه دسترسی به واحد های مختلف بیمارستان ؟ورودی نامعتبر
8 - وجود راهنمائیها و اطلاعات لازم در بدو ورود به بیمارستان ؟
ورودی نامعتبر
9- نحوه برخورد ورفتار پرسنل پذیرش ؟
ورودی نامعتبر
10 - نحوه برخورد ورفتار نگهبانان بیمارستان ؟
ورودی نامعتبر
11 - نحوه دسترسی به واحد های مختلف بیمارستان ؟ورودی نامعتبر
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page