024-33039999

اطلاعيه ها و دستورالعمل هااين بخش جهت اطلاع رساني اطلاعيه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سازمان هاي ذيربط و وزارت بهداشت به پزشكان و ذينفعان محترم مي باشد
براي مشاهده دستورالعمل ، بر روي متن آن كليك كنيد
 
 
 
-
-
-
-
 
دستور العمل مقابله با طغيان بيماري سرخك 2022
 
 
 
نسخه يازدهم راهنماي تشخيص و درمان بيماري كوويد 19 در سطوح بستري و سرپايي
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابلاغ