024-33039999

دستورالعمل ها و استاندارد هااين بخش جهت اطلاع رساني اطلاعيه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از سازمان هاي ذيربط و وزارت بهداشت به پزشكان و ذينفعان محترم مي باشد
براي مشاهده دستورالعمل ، بر روي متن آن كليك كنيد
 -
 
 
 -
-
 
 
-
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
 
 -
 -
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
ابلاغ شناسنامه و استاندارد پيوند کليه کودکان

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
دستور العمل مقابله با طغيان بيماري سرخك 2022
 
 
 
نسخه يازدهم راهنماي تشخيص و درمان بيماري كوويد 19 در سطوح بستري و سرپايي