ابلاغ نسخه يازدهم تشخيص و درمان بيماري كوويد 19 در خدمات بستري و سرپايي

همكار گرامي
 
 
 
بدينوسيله ابلاغ نسخه يازدهم (دي ماه 1400) تشخيص و درمان بيماري كوويد 19 در سطوح خدمات بستري و سرپايي به پيوست تقديم حضور مي گردد
 
 
پيوست يك - نامه وزير محترم بهداشت به دانشگاه هاي كل كشور
 
 
پيوست دو - فايل نسخه يازدهم تشخيص و درمان بيماري كوويد 19