024-33039999

18 دی,1398

پمفلت هاي آموزش به بيماران

پمفلت هاي آموزش بيمارستان بهمن
 
1.راهنماي آموزشي چاقي
 
Bahman page01 چاقي 0f902

Bahman page02 چاقي c6d71

 
 
2.راهنماي آموزشي خود مراقبتي و سبك زندگي سالم
 
Bahman page01 خودمراقبتي 0c18f
 
Bahman page02 خودمراقبتي 6bd97
 
 
3.راهنماي آموزشي درباره بيماري هموروئيد
 
Bahman page01 هموروئيد cbd59
Bahman page02 هموروئيد 9d13b
 
 
4.راهنماي آموزشي مربوط به سكته مغزي و علائم آن
 
cva1 c94ea
 
 
cva2.2 4f3e6

 
5.راهنماي آموزشي تغذيه
 
تغذيه-1.1 c4630
 
تغذيه-2.2 4094f
 
 
 
6.راهنماي آموزشي بيماري پنوموني
 
پنوموني-1 f57ec
 
 پنوموني-2 cef67
 
 
 
 7.راهنماي آموزشي دخانيات
 
دخانيات-1 d461c
 
 دخانيات-2 3f661
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رتبه این آیتم
(0 نظرات)
تنظیمات فریم ورک

رنگ پیش فرض قالب را انتخاب نمایید:

بدنه

رنگ پس زمینه
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

عنوان وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

منو وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

وراپر اصلی

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

درج وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه

دکمه وراپر

رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
رنگ پس زمینه
عنوان ماژول ها
کد رنگ
لینک رنگ ها
تصویر پس زمینه
 
Top of Page